1. Algemeen

2. Omschrijving van de Services

3. Het gebruik van de Services

4. Gedragscode en beleid bij gebruik van de Services

5. Privacy

6. Beveiliging

7. Copyright en andere eigendomsrechten

8. Vrijwaring en beperkte aansprakelijkheid

9. Rechtskeuze en tribunaal

10. Vrijstelling

11. Contact met Knipsoft

1. Algemeen

Knipsoft verschaft haar gebruikers toegang tot een online game server waarmee online gespeeld kan worden met en tegen anderen en/of waarmee online scorelijsten kunnen worden bijgehouden (hierna te noemen “de Services”). Voor de gebruiker (hierna te noemen “Gebruiker”) en Knipsoft gelden bij gebruik van de Services van Knipsoft, de van toepassing zijnde en bekendgemaakte richtlijnen of bepalingen (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”). Door gebruik te maken van de Services van Knipsoft wordt de Gebruiker geacht in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

Bij elk gebruik van de Services door de Gebruiker stemt de Gebruiker automatisch met de Algemene Voorwaarden in. Als de Gebruiker niet instemt met de Algemene Voorwaarden dan kan de Gebruiker geen gebruik maken van deze Services.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen sommige Services vallen onder bijkomende richtlijnen en voorwaarden. Bij gebruik van zulke Services stemt de Gebruiker tevens automatisch in met de bijkomende richtlijnen en voorwaarden, met uitzonderingen van gevallen waarbij Knipsoft en de Gebruiker expliciet in schrift tot een andere overeenkomst zijn gekomen. De Services mogen door de Gebruiker alleen voor zijn/haar persoonlijk, non-commercieel gebruik dienen en alleen in overeenkomst met deze Algemene Voorwaarden en andere toepasbare wetgeving en reglementen.

Knipsoft is een geregistreerd handelsmerk van Robin Knip, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (Identificatie/BTW-nummer NL1009.61.393.B.01) registratienummer 54439108) .

Knipsoft behoudt alle rechten over deze Services en heeft daarom het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of te vervangen. Wijzigingen of vervanging van de Algemene Voorwaarden zullen dertig (30) dagen nadat de wijzigingen of vervanging van de Algemene Voorwaarden zijn aangebracht of van kracht zijn van toepassing zijn op de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen en zich op deze wijze op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen of vervanging van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zullen ten alle tijde beschikbaar zijn voor de Gebruiker door op de passende tekstlink te klikken op de voorpagina van de Site. Dertig (30) dagen na het aanbrengen van wijzigingen of vervanging van de Algemene Voorwaarden wordt het gebruik maken van de Site of Services beschouwd als instemming met de wijzigingen of vervanging van de Algemene Voorwaarden. Indien de Gebruiker weigert in te stemmen met de wijzigingen of vervanging van de Algemene Voorwaarden zal de Gebruiker niet langer gebruik mogen maken van de Site of Services.

Knipsoft behoudt een kopie van de huidige Algemene Voorwaarden. In geval van geschillen betreffende de Algemene Voorwaarden zal de kopie worden geraadpleegd.

Indien de Gebruiker de Algemene Voorwaarden overtreedt kan Knipsoft de Gebruiker een waarschuwing betreffende de overtreding sturen of, indien noodzakelijk, het lidmaatschap van de Gebruiker beëindigen en/of alle andere associaties met de Gebruiker op de Services van de Services verwijderen. Knipsoft is niet verplicht de Gebruiker op de hoogte te stellen van de beëindiging van het lidmaatschap van de Gebruiker en/of de verwijdering van alle andere associaties met de Gebruiker van de Services, maar kan dit echter wel doen indien daar door Knipsoft voor gekozen wordt.

De Gebruiker kan vragen en opmerkingen betreffende de Services of Algemene Voorwaarden via het een mail aan support@knippie.com melden.

 

2. Omschrijving van de Services

De Services bestaan onder andere uit het ondersteunen van multiplayer Klaverjas games. De Services bevatten informatie over de Gebruikers die de Gebruikers zelf op de Services hebben geplaatst (bijvoorbeeld informatie die de Gebruiker presenteert op het profiel, chatberichten, mailadres bij registratie). Knipsoft is niet aansprakelijk voor de juistheid noch de samenhang van dergelijke informatie verstrekt door de Gebruikers.

Knipsoft behoudt het recht om, geheel naar eigen goeddunken, delen van de Services te wijzigen, veranderen of te verwijderen.

De Gebruiker stemt ermee in dat Knipsoft naar eigen goeddunken het gebruik door de Gebruiker van de Service kan beëindigen en informatie binnen de Service kan verwijderen en vernietigen, ongeacht de reden. Bijvoorbeeld indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt, indien Knipsoft meent dat de Algemene Voorwaarden niet zijn nageleefd of er is gehandeld in strijd met de Algemene Voorwaarden of om andere redenen. De Gebruiker stemt ermee in dat de toegang tot de Services krachtens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beëindigd kan worden zonder voorafgaande kennisgeving.

 

3. Het gebruik van de Services

a. Online registratie

Registratie online staat de Gebruiker toe gebruik te maken van een persoonlijk pseudoniem en het opslaan van de online scores in een leaderboard. Registratie is kosteloos.

Registratiegegevens bevatten privéinformatie zoals de naam, het email adres, etcetera etcetera. De Gebruiker is aansprakelijk voor de juistheid en de samenhang van dergelijke informatie. Knipsoft is niet aansprakelijk voor eventuele berokkenen schade ondervonden door de Gebruiker door de onjuistheid van deze informatie.

Indien het pseudoniem en/of eventuele andere informatie in het Account van beledigende, seksuele of anderzijds aanstootgevende aard is, kan Knipsoft naar geheel eigen goeddunken dergelijke informatie wissen, de Gebruiker verzoeken de informatie te wijzigen of het Account beëindigen.

De Gebruiker zal tevens een persoonlijk wachtwoord kiezen om de online registratie in werking te stellen. De Gebruiker zal dit persoonlijke wachtwoord niet vrijgeven aan derde partijen. Indien het wachtwoord wordt vrijgegeven, geraden, gekraakt of anderzijds wordt verspreid, zal Knipsoft niet aansprakelijk zijn voor eventueel ongepast of illegaal gebruik van het wachtwoord.

Knipsoft kan geheel naar eigen goeddunken het Account beëindigen indien er op ongepaste wijze gebruik van wordt gemaakt.

Knipsoft zal geen persoonlijke informatie vrijgeven aan derde partijen.

b. Beëindiging van het Account

De Gebruiker heeft het recht om het Account te beëindigen. Het stopzetten van het Account is het enige recht en remedie in geval van eventuele geschillen met Knipsoft. Hier worden o.a. geschillen onder verstaan die in verband staan met:

i. een of meerdere regelementen of bepalingen van de Algemene Voorwaarden
ii. Knipsoft’s beleid en toepassing van de Algemene Voorwaarden
iii. de Services of wijzigingen toegebracht aan de Services
iv. het recht van de Gebruiker om gebruik te maken van de Services

De beëindiging van het Account zal kunnen worden uitgevoerd via een mail aan support@knippie.com. De beëindiging zal niet langer dan achtenveertig (48) uur nadat de beëindiging door de Gebruiker is voltooid in werking worden gesteld.

c. Beëindiging van het Account door Knipsoft

Knipsoft heeft het recht om elk Account te verwijderen waar de in de voorgaande zes (6) maanden geen gebruik van is gemaakt.  Elke door Knipsoft verwijderde Account kan per direct worden vrijgegeven voor openbaar gebruik. Knipsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke verwarring die zulk hergebruik van een Accountnaam kan veroorzaken.

 

 4. Gedragscode en beleid bij gebruik van de Services

Knipsoft verzoekt de Gebruikers vriendelijk twijfelachtige gedragingen en andere afwijkingen te melden via support@knippie.com

De richtlijnen voor het gedrag van de Gebruikers binnen de Services worden bepaald door standaard webetiquette. Gebruikers dienen zich te houden aan alle wetten en andere regelementen gelden voor het gebruik van het Internet en andere websites. Iedere vorm van illegaal gedrag zal worden vastgelegd en verzonden naar de relevante authoriteiten en dergelijke Gebruikers zullen worden geblokkeerd en voor onbepaalde tijd van de Services worden verbannen.

De gebruiker zal persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik, communicatie en activiteiten binnen de Services. Deze verantwoordelijkheid valt onder andere over alle vormen van communicatie, teksten, afbeeldingen en geluidsbestanden die de Gebruiker bijdraagt aan de Services. De Gebruiker stelt Knipsoft vrij van elke aansprakelijkheid of berokkenen schade die voortvloeit of het gevolg is van dergelijke content.

De volgende voorbeelden zullen zonder beperkingen worden beschouwd als schending van de Services:

 • Het uploaden, ter beschikking stellen, verzenden of anderszins overdragen van Informatie die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, bedrieglijk, lasterlijk, vulgair, onzedelijk, smadelijk of hatelijk is, die inbreuk maakt op iemands privacy, die racistisch is of die etnisch of anderszins afkeurenswaardig is.
 • Elke wijze van schade aanbrengen aan minderjarigen.
 • Het illegaal hacken, kraken en distribueren van illegale software.
 • Alle andere illegale handelingen in of via de Services.
 • Elke exploïtatie van de Services.
 • Het bedreigen, beledigen, lasteren, belagen (stalking) of anderzins lastig vallen van andere Gebruikers of andere individuen, groepen of entiteiten.
 • Het uploaden, verzenden of anderszins overdragen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of welke andere vorm van werving ook.
 • Het verpersoonlijken van een andere persoon of instantie, met inbegrip van doch niet beperkt tot een medewerker, forumleider, gids of host van Knipsoft, of om valselijk te verklaren of anderszins valselijk te beweren in relatie te staan tot of aangesloten te zijn bij een persoon of instantie.
 • Het gebruik of poging tot gebruik van het wachtwoord of andere Account informatie van andere Gebruikers.
 • Het uploaden of anderszins overdragen van materiaal dat computervirussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van software, hardware te verstoren, vernietigen of te beperken.
 • Het downloading elke software via de Services.
 • Het aanbrengen van wijzigingen aan de Services.
 • Het maken van hulpprogramma’s om de games te spelen.
 • Het omzetten van zichtbare code naar source code.

Indien de Gebruiker de Services heeft geschonden kan Knipsoft geheel naar eigen goeddunken

 1. de betreffende Gebruiker een waarschuwing geven
 2. het Account van de betreffende Gebruiker blokkeren, stopzetten of verwijderen
 3. de Gebruiker voor onbepaald termijn van de Services verbannen

Knipsoft is niet verplicht de Gebruiker in te lichten in het geval de Account van de Gebruiker wordt verbannen, geblokkeerd, stopgezet of verwijderd.

 

5. Privacy

Knipsoft respecteert de privacy van alle gebruikers van de online gameservice en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het controleren van de toegang tot onze online gameservice en het bijhouden van de leaderboards en achievements. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Knipsoft zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Heeft de Gebruiker persoonlijk informatie verstrekt aan Knipsoft, dan mag de Gebruiker op elk moment Knipsoft verzoeken zulke informatie (i) te verwijderen, (ii) te corrigeren in geval van incorrecte weergave, inclusief het verwijderen van valse, onnodige of verouderde data of informatie of (iii) te updaten. De Gebruiker houdt er rekening mee dat dergelijke verzoeken kunnen resulteren in stopzetting van het Account.

6. Beveiliging

Knipsoft heeft beschermingsmaatregelen genomen tegen het verlies, misbruik en/of manipulatie van de informatie die Knipsoft beheert, inclusief de persoonlijke informatie van de Gebruiker. Deze maatregelen bestaan onder andere uit een firewall die toegang zonder toestemming tot Knipsoft’s systeem voorkomt. Alhoewel Knipsoft redelijke zorg toedraagt om dataverkeer tussen de Gebruiker’s computer en de servers van Knipsoft te beveiligen, kan Knipsoft de veiligheid van alle informatie die aan Knipsoft is overgedragen via het Internet of via andere electronische middelen niet garanderen en de Gebruiker stelt Knipsoft niet aansprakelijk in geval van ongewilde vrijgeving.

7. Copyright en andere eigendomsrechten

Het merendeel van de Services is eigendom van Knipsoft en wordt beschermd door copyright, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Zelfs gedeeltelijke reproductie, publicatie en re-distributie of gelijk gebruik van de Service en/of data in de server en/of het eerder genoemde materiaal is verboden ongeacht de methode waarop het gebruikt wordt tenzij Knipsoft de hier Gebruiker expliciete toestemming voor heeft gegeven.

Het is niet toegestaan delen van de Services te downloaden of illegaal te kopiëren zonder expliciete toestemming van Knipsoft. Indien de Gebruiker zonder expliciete toestemming van Knipsoft delen van de Service download of illegale kopieën maakt, kan Knipsoft geheel naar eigen goeddunken een waarschuwing geven of het Account van de Gebruiker blokkeren, stopzetten of wissen, de Gebruiker voor onbepaald termijn van de site verbannen en rechtsgeldige stappen ondernemen tegen de Gebruiker.

Knipsoft verleent de Gebruiker een non-exclusief, beperkt recht op alle software die vereist is om gebruik te maken van de games op de Services. Het is niet toegestaan dat de Gebruiker de broncode van de games of andere onder Knipsoft vallende services te veranderen, te vertalen, uit elkaar te halen of op welke andere manier ook te exploïteren noch sub-patenteren of kosten in rekening brengen bij anderen om gebruik te maken van de Services.

Het is mogelijk dat de Services niet consistent zijn in alle platformen en dat de werking van sommige delen die aangeboden worden door Knipsoft afhangend van de computer en andere uitrusting van de Gebruiker kunnen variëren. Knipsoft is niet verantwoordelijk voor dergelijke onregelmatigheden. De Gebruiker waart Knipsoft vrij van alle aansprakelijkheid of schade berokken aan dergelijke onregelmatigheden, inclusief aansprakelijkheid voor alle eventuele hieruit voortvloeiende of gevolg van zijnde schade of schade aan de computer en/of software van de Gebruiker. Het risico voor dergelijke schade ligt geheel bij de Gebruiker.

De Gebruiker zegt toe Knipsoft, vertegenwoordigers of andere partners, en medewerkers te vrijwaren tegen vorderingen of aanspraken van derde partijen, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van door de Gebruiker met de Services geassocieerde informatie of via de Services aangeboden of verzonden informatie, overtreding van de Algemene Voorwaarden of schending van de rechten van derde partijen.

 

8. DISCLAIMER

DE GEBRUIKER STEMT ERMEE IN DAT DE SERVICES OP GEHEEL EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER ZULLEN WORDEN GEBRUIKT.

DE SERVICES EN PARTNER SERVICES BINNEN DE SERVICES WORDEN AANGELEVERD IN HUIDIGE STAAT EN WORDEN ZONDER ENIGE GARANTIE VERSTREKT. KNIPSOFT GARANDEERT NIET DAT DE SERVICES TEN ALLE TIJDEN BESCHIKBAAR ZIJN VANAF ELKE LOCATIE. KNIPSOFT HEEFT HET RECHT OM OP ELK TIJDSTIP DE SERVICES OF DELEN HIERVAN TIJDELIJK OF PERMANENT TE VERANDEREN, UIT TE STELLEN, OF STOP TE ZETTEN ZONDER DE GEBRUIKER HIERVAN OP DE HOOGTE TE STELLEN. KNIPSOFT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE VERANDERINGEN, UITSTELLINGEN OF STOPZETTINGEN VAN DE SERVICES.

KNIPSOFT GARANDEERT NIET DAT DE DOOR GEBRUIK VAN DE SERVICES BEHAALDE RESULTATEN JUIST OF BETROUWBAAR ZIJN, DE KWALITEIT VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VIA DE SERVICES GEKOCHTE OF VERKREGEN PRODUCTEN EN/OF ANDER MATERIAAL AAN DE VERWACHTINGEN VOLDOET, DE SERVICES FOUTLOOS ZIJN EN DAT DE FOUTEN HERSTELD ZULLEN WORDEN.

ALLE MATERIALEN EN BESTANDEN DIE GEDOWNLOAD OF VERKREGEN ZIJN VIA DE SERVICES ZIJN GEHEEL OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER VERKREGEN. DE GEBRUIKER ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE SCHADE AAN DE COMPUTER OF SOFTWARE VAN DE GEBRUIKER BEROKKEND DIE VOORTVLOEIT UIT OF GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

KNIPSOFT ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE ACTIVITEITEN OF FALEN VAN DE GEBRUIKER ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES DAN OOK.

IN GEVAL VAN EVENTUELE GESCHILLEN MET KNIPSOFT HEEFT DE GEBRUIKER HET ENIGE RECHT EN REMEDIE OM HET ACCOUNT OP TE ZEGGEN EN DE SERVICES NIET LANGER TE GEBRUIKEN. DE GEBRUIKER EN KNIPSOFT KOMEN OVEREEN DAT KNIPSOFT NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR WELKE HANDELING DAN OOK IN VERBAND MET DE SERVICES.

KNIPSOFT IS OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK INDIEN DE GEBRUIKER GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN DE SERVICES .

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL KNIPSOFT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE BEROKKENEN SCHADE NOCH VOOR BEROKKENEN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES. BIJ JURISDICTIE, WAAR INCIDENTELE OF CONSEQUENTIELE SCHADE NIET UITGESLOTEN KAN WORDEN, ZAL KNIPSOFT AANSPRAKELIJKHEID VOLLEDIG BEPERKT ZIJN TOT DE LIMITATIE VAN DE WETGEVING.

KNIPSOFT STAAT NIET GARANT VOOR PRODUCTEN, SITES OF ANDERE SERVICES VAN DERDE PARTIJEN DIE AANGEBODEN WORDEN OP DE SITES VAN DEZE PARTIJEN.

 

9. Rechtskeuze en tribunaal

Op de Algemene Voorwaarden en de tussen de Gebruiker en Knipsoft gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechter te Lelystad, Nederland.

10. Vrijstelling

Het falen van Knipsoft om de regelementen of bepalingen van de Algemene Voorwaarden uit te oefenen of te handhaven zal niet tot vrijstelling van dergelijke regelementen of bepalingen leiden. Indien een regelementen van de Algemene Voorwaarden door een gerechtshof als ongeldig wordt beschouwd, komen de Gebruiker en Knipsoft desondanks overeen dat het gerechtshof ernaar zal streven om de intenties van de partijen omgeschreven in het regelement en de andere regelementen en bepalingen van de Algemene Voorwaarden zo volledig mogelijk te behouden.

De in dit document gebruikte titels zijn slechts voor het gemak van de lezer en zijn niet van legale of contractuele kracht.

11. Contact met Knipsoft

Contact met Knipsoft kan via mail naar support@knippie.com.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 11 december 2012.